Begroting 2016

Vorige week werd op de Mechelse gemeenteraad de begroting voor het jaar 2016 besproken en vervolgens – meerderheid tegen oppositie – goedgekeurd. Onze belangrijkste opmerkingen leest u hieronder in de tussenkomst van raadslid Hans Keldermans.

Tussenkomst bij de begroting voor het jaar 2016

Zeggen dat deze begroting eenduidig negatief is, is het licht van de zon ontkennen. Wij zij niet te beroerd om te zeggen dat vele goede investeringen en beleidsdaden als voorbeeld mogen dienen.

De geplande uitgaven om meer performant en kwaliteitsvol te besturen, investeringen in de zorgsector, investeringen in de openbare ruimte, het verbeteren van de netheid van het openbaar domein, de aanpak van de wateroverlast, het promoten van Mechelen als winkelstad, de projecten in het kader van Mechelen als duurzame en groenere stad, het erfgoeddepot… Allemaal investeringen en projecten die wij steunen of zelfs willen versterken.

Wij zullen bij deze bespreking op specifieke domeinen aangeven op welke manier het volgens ons anders kan of waar eventueel kan bespaard worden zodat er nog meer ruimte komt voor goede bestaande of andere projecten.

De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Mechelen-Willebroek keuren wij goed.

Financiën

Er blijkt ruimte voor de afschaffing van de algemene gezinsbelasting. Er blijkt ook ruimte voor vermindering van de opcentiemen op onroerende voorheffing. De vermindering van de opcentiemen op onroerende voorheffing is een belastingverlaging die echter alleen de bezitters van een eigen woning ten goede komt. Het bezit van een eigen woning is een verzekering tegen armoede, maar dat wordt op andere niveaus reeds voldoende gestimuleerd.

Het Vlaams Belang had lokaal liever een vermindering gezien van de algemene bijkomende personenbelasting. Dat zou een belastingverlaging zijn voor alle Mechelaars.

Het bestuur belooft ook meer druk op de ketel te zetten om de onrechtvaardig verdeelde afvaltaks van Ivarem op een meer billijke manier te heffen. Reeds meer dan een jaar geleden werd deze onrechtvaardige verdeling door collega Frank Creyelman aangeklaagd tijdens een actualiteitsdebat.
Hopelijk volgen de andere betrokken besturen het Mechelse voorbeeld en komt er verandering.

Zoals gezegd wordt er op vele vlakken flink geïnvesteerd.

Er is ook een keerzijde aan de medaille. De schuldenberg piekt. Mechelen is één van de centrumsteden met de hoogste schuld per inwoner. De uitstaande schuld van de stad ligt boven de ons zelf opgelegde norm. Wellicht is het nu het uitgelezen moment om te lenen omwille van de lage rentevoeten maar de schuld blijft enkel betaalbaar door via een nieuwe vorm van obligatieleningen de afbetaling van het kapitaal voor zich uit schuiven.

Dan is er nog de migratiefactor.
Aangezien de beleidspartijen vooralsnog niet bereid zijn de migratiestroom drastisch in te perken zou je verwachten dat ze de budgettaire consequenties inplannen. Een recente socio-demografische studie toont aan dat de netto groei van het aantal inwoners van Mechelen bij een ongewijzigd migratiebeleid, wat nog steeds het geval is, in de toekomst hoofdzakelijk te wijten zal zijn aan inwijking van niet-EU onderdanen.

En dat zijn cijfers die nog geen rekening hielden met de asielcrisis. De verwachte migratiestromen plus daarbij de extra opvang van asielzoekers en de onvermijdelijke volgmigratie zullen de financiën in de toekomst bijkomend hypothekeren. In de meerjarenplanning wordt hiermee geen rekening gehouden.

Conclusie: de huidige belastingverlaging is een aangename momentopname.
Dit bestuur schuift de rekening echter door naar de toekomstige generaties.

In verband met de financiën toch nog iets over de Gas-ontvangsten. De ontvangsten “overlast” zijn gemiddeld 50.000 euro, dat is 1/20 van de ontvangsten “autoluw & parkeren” 2.000.000euro. De Gas-reglementering, die wij destijds mee goedkeurden, schiet zo zijn doel voorbij. Enerzijds verworden tot een “reglementitis” met gevaar voor willekeur. Anderzijds verworden tot een uniek instrument om de stadskas te spekken.

Investeringen openbare ruimte

Investeringen in de omgeving en de openbare ruimte zijn onevenwichtig verdeeld tussen het centrum en de rand. De rand krijgt maar 5 procent van de investeringen. Te veel prestigeprojecten zuigen de middelen voor een kleinschalige gerichte aanpak in de rand weg. Bovendien zou het beter zijn om de grote werken meer in de tijd te spreiden om grote overlast te vermijden.

Mobiliteit

Wij stellen vast dat de duurbetaalde uitbesteding voor het zoeken naar oplossingen voor de Mechelse verkeerschaos geloond heeft want het grootste deel van de dag staat het verkeer in Mechelen gewoon stil. Misschien biedt de geplande investering in een eigen halftijdse mobiliteitsdeskundige en de vernieuwing en het onderhoud van de signalisatie soelaas. We hopen het.

Als het bestuur de Mechelse verkeersknoop wil ontwarren door een versterking van het openbaar vervoer dan moet het niet alleen beloven om werk te maken van een betere communicatie met De Lijn maar het ook werkelijk doen.

Investeren in een fietsostrade komt de mobiliteit ten goede. Het Vlaams Belang stelt voor om de staat van de Mechelse fietspaden in kaart te brengen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Er bestaat reeds een uitgebreid fietspadennetwerk maar de staat van het wegdek en het onderhoud moet beter als men de fiets als alternatief voor de wagen naar voor schuift.

Cultuur en Sport

Op vlak van cultuur en sport worden goede inspanningen geleverd. Toch enkele opmerkingen.

Er wordt veel geïnvesteerd in het bibliotheekproject van de Predikherenkerk. Een van de prestigeprojecten waarvan sprake. Dit is een goed en ambitieus project. Maar onlangs werd nog maar eens aangegeven dat (vooral) jonge mensen steeds minder lezen. Voor ons een extra reden om blijvend te pleiten voor bijkomende middelen voor een versterking van de wijk- en dorpsbibliotheken vanwege hun unieke laagdrempeligheid.

Op vlak van sport willen wij van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een oproep te doen om op korte termijn werk te maken van een aanvaardbare infrastructuur voor de Mechelse rugby en ook om beter te luisteren naar constructieve voorstellen van de oppositie.

Ik heb het hier over mijn voorstel voor specifieke outdoor-fitness-accomodatie voor een voornamelijk jonge, niet bemiddelde doelgroep. Op de raad werd dit voorstel principieel goedgekeurd. Maar wat is het resultaat? Men plaatst aan een rustoord outdoor-fitness-accomodatie om ouderen meer te laten bewegen.
Ook goed uiteraard, maar géén invulling van ons voorstel.

Samenleving en Welzijn

Spijtig genoeg moeten hier wij jaar na jaar gelijkaardige kritiek leveren. De meeste projecten die rijkelijk gesubsidieerd worden werken niet inclusief maar creëren een parallelle samenleving. Tekenend is hier de extra dotatie voor J@M. Een paar maanden geleden toonden wij duidelijk aan dat J@M niet voldoen aan de noodzakelijke diversiteitsvoorwaarden. Eigenlijk werken zij exclusief voor moslims. Toch worden zij hiervoor beloond. (80.000 euro extra voor werking + 15 jarigen) Pamperen en wegkijken.

Zo werk je als bestuur mee aan een samenleving binnen de samenleving. Uiteindelijk moet men dan niet verwonderd zijn dat binnenkort Mechelen een twijfelachtige primeur te beurt valt: de opening van de eerste “salafistische bibliotheek” en bijhorende Koranschool.

Inclusief lessen Arabisch, de enige taal waarin volgens ware gelovigen de Koran juist kan geïnterpreteerd worden. In en vanuit Mechelen zal één van de meest archaïsche vormen van de Islam verspreid worden. In en vanuit Mechelen zal een samenlevingsvorm gepredikt worden die niets met onze samenleving te maken wil hebben.

Wij vrezen daarom dat het protocolakkoord van punt 43 (strijd tegen radicalisme ) een maat voor niets zal blijken. Men voorziet maatregelen tegen radicalisering terwijl diezelfde radicalisering mee in de hand wordt gewerkt door jarenlang en voortdurend wanbeleid. Wij zijn van mening dat in het departement Welzijn en Samenleving veel bespaard kan worden.

Sociaal beleid van de stad

Er wordt wel degelijk geïnvesteerd in zorg. Maar Mechelen kampt ook met ellenlange wachtlijsten bij de MGW; hoge jeugdwerkloosheidscijfers; relatief veel leefloners. Toch kan men gerust stellen dat Mechelen een sociaal beleid voert. Twee problemen echter.

Men werkt niet gericht omdat men de problemen niet bij naam noemt. De cijfers, die wij onlangs kregen tijdens de commissie samenleving, bewijzen dat de werkloosheid vooral een probleem is van jonge laaggeschoolde mannen van allochtone komaf, velen met een verkeerde attitude zo werd toegegeven.

Wat vooral opvalt: grotendeels laaggeschoolde jonge allochtone mannen, geen vrouwen. Daaruit zou men de juiste conclusies kunnen trekken om daarna gericht doeltreffende maatregelen te treffen. Achterstelling en racisme zijn niet de voornaamste oorzaken van deze situatie. Voor we aan de slag kunnen moet het probleem echter correct benoemd worden. Maar zolang men uit politiek correcte blindheid de kop in het zand blijft steken blijven we aanmodderen.

Mechelen voert geen sociaal beleid voor eigen volk maar voor ander volk.
In het kader van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke opvang, versterking aanbod sociaal verhuurkantoor, verbetering woonkwaliteit, activeringsbeleid enz…

Plots vindt men hier middelen die de voorbije jaren nooit gevonden werden voor de eigen mensen. Dit terwijl nu bijvoorbeeld al 40 procent van de sociale woningen toegekend wordt aan mensen van buiten de EU. Als men alle bedragen samentelt die voorzien zijn voor de zogenaamde vluchtelingen dan komen we op dit ogenblik aan een voorzien bedrag van 1.800.000 euro voor de volgende drie jaren. De cijfers maken verdere commentaar overbodig.

Wij zullen ons onthouden bij de punten omtrent de begroting van het Sociaal Huis.

Tot slot nog enkele vragen omtrent de dierenbescherming in Mechelen.
In september hebben alle leden een brief gekregen waarin stond dat de Mechelse Dierenbescherming ermee zou stoppen en dat alle dieren zouden overgebracht worden naar enerzijds Veewyde en anderzijds een asiel in Aarschot. Dat was voorzien voor oktober/november van dit jaar. Er zou onderhandeld worden met de stad over een overname.

Op dit ogenblik is de situatie zo schrijnend dat, indien iemand de politie belt met vragen i.v.m. een gevonden dier, men de raad krijgt zeker niet de dierenbescherming te contacteren als men wil dat het dier blijft leven. Dit is onaanvaardbaar.

Daarom enkele vragen: Hoe ver staan de onderhandelingen? Wanneer stoppen de huidige eigenaars definitief? Wil de stad zelf overnemen, samenwerken met andere gemeenten of verkiest men via een nieuwe vzw te werken?

Op dit ogenblik staat er voor de dierenbescherming in de begroting een werkingstoelage van amper 17.800 euro ingeschreven. Even een vergelijking: de vzw ‘Tourist info for young people’ krijgt ongeveer dezelfde werkingstoelage. De werkingstoelage voor alleen al het mobiel jeugdwerk van ROJM bedraagt 10 X zoveel (180.000 euro). Het bedrag dat voor de volgende drie jaar voor de opvang van de vluchtelingen wordt voorzien bedraagt ruim 100 X zoveel (1.800.000 euro).

Het Vlaams Belang vindt dat een stad als Mechelen een volwaardige Mechelse dierenbescherming/asiel nodig heeft. Hier moet dringend werk van gemaakt worden en dat mag, volgens ons en de meeste Mechelaars denk ik, iets meer dan 17.800 euro kosten.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...