Berlaar gaat voor een klimaatactieplan

geld

Alleszins toch voor de Europese subsidies die daaraan verbonden zijn. Want was het binnen halen van die subsidies niet de achterliggende reden waarom een intercommunale wordt ingeschakeld om de uitwerking van het Burgemeestersconvenant dat streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, te begeleiden ?

Het klimaatactieplan is een opsomming van 169 al dan niet beduidende acties waarin Berlaar zich kan inschrijven met als doel tegen 2020 de CO²-uitstoot in de gemeente met 20% te verminderen.

Opvallend is alleszins dat alhoewel Berlaar deze reductie vooral zal moeten halen binnen het segment ‘wonen’ omdat onze gemeente nu eenmaal heel weinig industrie kent en ook geen kantoor- of handelscomplexen, maar ook weinig impact heeft op de intensiteit van de verkeersdoorstroom, niet wordt ingeschreven op het voorzien van premies voor mensen die in hun woning energiebesparende maatregelen uitvoeren. Nochtans is dat een belangrijke en voor heel wat inwoners zelfs een noodzakelijke stimulans. Hoe dan ook is dit klimaatactieplan een zoveelste plan naast een aantal onafgewerkte lokale impulsen zoals het isoleren van muren en daken. Spijtig want met de energieprijzen die steeds hoger oplopen, is het nastreven van energie-efficiëntie voor heel wat mensen nu net de meest tastbare idee van het hele actieplan.

Afin, we hebben het plan niet afgekeurd omdat het nog maar een opsomming van ideeën is en de uitvoering ervan nog moet afgewacht worden. Daar zullen we op focussen en misschien hebben onze inwoners er toch nog wat aan. Maar een goedkeuring konden we het ook niet geven. Daarvoor is wat Berlaar van plan is nog veel te vaag, behalve wat het binnen rijven van de subsidies betreft natuurlijk …