Geen debat meer op Bornemse gemeenteraad ?

 

 

Bespreking bestuursakkoord maat voor niets

De bespreking op de jongste gemeenteraad van het bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid in Bornem is een maat voor niets geworden. Het document omvat een resem vage voornemens en principes, maar naar de concrete invulling ervan is het raden. Daar waar de plannen wat concreter worden rijzen dan weer vragen die helaas onbeantwoord bleven, onder andere inzake een project voor ruiters, een nieuw klacht- en meldingsreglement, het ophalen van huisvuil volgens het diftar beginsel, laterale wegen langs de N16, het niet langer uitsluiten van baanwinkels, het onderzoek naar de handhaving van de onderhoudsplicht van kinderen tegenover hun ouders… het zijn maar enkele van de punten waarover Vlaams Belang verduidelijking vroeg. Die kwam er niet, wel een uitnodiging aan de oppositie om hun vragen schriftelijk te bezorgen. Vlaams Belang hoopt dat de gemeenteraadszittingen in de toekomst niet zullen uitdraaien op het uitwisselen van schriftelijke vragen en bedenkingen. Fractievoorzitter Wim Verheyden beloofde alvast dat Vlaams Belang zijn oppositierol net zoals vorige legislatuur ter harte zal nemen, kritisch maar opbouwend.

CD&V tegen boerkini-verbod

Dat laatste mocht al blijken bij de bespreking van het nieuwe huishoudelijk reglement voor het sportcentrum Breeven. Luk Van Nieuwenhuysen toonde zich tevreden over het zwembad reglement, dat het gebruik van boerkini’s voortaan uitsluit, een voorstel dat Vlaams Belang de vorige legislatuur had ingediend en dat nu in het nieuwe reglement werd verwerkt. Het kan immers niet dat religieuze fanaten hun wetten opdringen aan hun vrouwen en daarmee tegelijk ook nog eens de andere zwembadgebruikers intimideren. CD&V verzette zich tegen het verbod en eigent zich daarmee de rol toe van verdediger van diegenen die de vrouw in een ondergeschikte en onderdanige rol willen duwen.

Diverse vragen en tussenkomsten

Vlaams Belang pleitte er voorts voor om Promobiel en De Lijn over de Brug mee te betrekken bij de Vervoersregio Mechelen. Er zal worden bekeken of die verenigingen er in een adviserende rol kunnen worden bijgenomen. Wim Verheyden had ook wat bedenkingen bij de huis-aan-huis inzameling van asbestcement door Ivarem, meer bepaald wees hij er op dat er van arbeiders die met asbest omgaan een grondige opleiding wordt vereist terwijl de burgers het met een toelichtende brochure moeten stellen. Anky Daelemans moest vaststellen dat er sedert haar tussenkomst van twee maanden voordien nog niet is verholpen aan het feit dat de Bornembon alarmsystemen van sommige winkels in gang blijkt te zetten. Wim Verheyden pleitte ten slotte voor een opfrissing en opwaardering van het minigolfterrein in Breeven.

Pleidooi m.b.t. de ‘Betere Eetbox’

Tijdens de OCMW-raad pleitte Wim Verheyden ervoor om de uren waarop hulpbehoevende inwoners terecht kunnen voor de voedselbedeling in het kader van de ‘Betere Eetbox’ zodanig aan te passen dat ook werkende armen –want die zijner ook- hun opwachting kunnen maken. Vooralsnog lijkt dat wegens een gebrek aan vrijwilligers niet mogelijk te zijn.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...