Inspraak

De helft van de Vlamingen meent dat stemmen bij verkiezingen geen zin heeft omdat politici toch geen rekening houden met wat de kiezer denkt. Ook in Berlaar horen we dat heel vaak. Het Vlaams Belang wil de schijninspraak die daarvan de oorzaak is, omzetten in echte inspraak. Vlaams Belang Berlaar heeft daarvoor enkele concrete voorstellen.

Eerst en vooral moeten we af van schepenen en burgemeesters die op ‘hun zitdag’ een antwoord toezeggen, maar inwoners uiteindelijk wegsturen met weinig afdoende informatie. Het Vlaams Belang wil dat op zo’n ‘zitdag’ de ambtenaar die instaat voor het beleidsdomein waarvoor die schepen of de burgemeester bevoegd is, concrete antwoorden geeft en informatie op maat. Er moet ook ondubbelzinnig worden aangeven binnen welke termijn de beloofde dienstverlening wordt afgehandeld. Indien een inwoner schade lijdt als gevolg van een te laat antwoord, dan moet de gemeente de inwoner bijstaan in het zoeken naar een effectieve schadeloosstelling. Wanneer tijdens een informatievraag, het afleveren van een attest of de behandeling van een dossier, blijkt dat de inwoner nood heeft aan bredere dienstverlening, moet die automatisch worden opgestart. Er moet van af gestapt worden dat de inwoner zelf een nieuw, afgesplitst dossier bij een andere dienst in gang moet zetten.

Wanneer het gemeentebestuur een inspraakronde houdt, moeten daaraan kwaliteitsparameters worden verbonden. Minstens moet objectief het doel van een gepland project worden uitgelegd, moet het draagvlak worden getoetst en moet de inwoners ruim de tijd worden gelaten om te kunnen reageren en vragen te stellen. Er dient ook duidelijk te worden aangegeven of en zo ja op welk moment van het planningsproces, het gemeentebestuur zich zal binden aan de inspraak en dat zichtbaar zal maken met cijfers in het gemeentebudget.

Inspraak is een contract dat vereist dat onze gemeente sterk wordt bestuurd, toegankelijk voor elke inwoner en inhoudt dat de politici zich tot kwalitatieve dienstverlening verbinden. Wij zetten daar vandaag onze handtekening onder. U kan dat op 14 oktober doen.

DA  Dirk Aras

In de loop van de komende weken stellen we u op deze webstek, aan de hand van een greep uit onze speerpunten, onze verkiezingskandidaten voor.

Lees nu al meer over de verkiezingslijst van Vlaams Belang Berlaar op https://berlaar.vlaamsbelang.org