Naar een fusie Puurs met Sint-Amands ?

De gemeenten Puurs en Sint-Amands richten een interlokale vereniging “grondgebiedzaken” op. Aan de basis van die beslissing ligt de noodzaak van beide om een deeltijds ingenieur bouwkunde aan te werven die de geplande werkzaamheden in Puurs resp. Sint-Amands op een deskundige wijze kan richten en begeleiden. Samen kunnen beide gemeenten een voltijdse ingenieur aanwerven, wat gemakkelijker is dan een deeltijdse kracht te moeten zoeken. Niettemin merkte Peter Lemmens op de gemeenteraad van Puurs op dat er weer maar eens een afzonderlijke bestuurlijke instelling wordt gecreëerd met eigen statuten, een eigen beheerscomité, een eigen begroting, eigen rekeningen… en dat alles voor het in dienst nemen van één ambtenaar voor beide gemeenten. Hij noemde deze oplossing verre van ideaal en in feite een typisch voorbeeld van wat men de verrommeling van het bestuurlijke landschap heeft genoemd, met name het creëren van een wirwar van instellingen waar men het bos niet meer door de bomen ziet.

Die toestanden geven wel aan dat de huidige bestuurskracht van Puurs (en evengoed van Sint-Amands) haar beperkingen heeft en dat roept het vraagstuk van de gemeentefusies op. Koen Vandenheuvel nam in de loop van augustus in dat verband in de pers een aantal standpunten in over de gemeentefusies, waarbij hij zich afzette tegen bepaalde plannen van zijn coalitiegenoot in de Vlaamse regering. Peter Lemmens wilde duidelijkheid en vroeg hem of de oprichting van de nieuwe interlokale vereniging moest gezien worden als een afwijzing van een fusie met andere gemeenten en dus als een definitieve oplossing voor het probleem inzake bestuurskracht dat zich voor Puurs stel, dan wel of het veeleer om een voorafname voor een nakende fusie gaat. Vandenheuvel blonk alvast niet uit in duidelijkheid in zijn antwoord. Het enige concrete wat hij wilde zeggen, was dat er voor 2018 zeker geen sprake is van een fusie. Dat belet niet dat hij wel degelijk de indruk wekt in die richting te werken.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...