Nieuwe begraafplaats in Bornem

 

Je kan je afvragen of adviesraden in Bornem wel ernstig worden genomen. Zo kon onlangs als een vaststaand feit worden vernomen dat er een nieuwe begraafplaats komt in de Barelstraat, terwijl in de commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) werd gezegd dat er nog “niets definitief” was beslist. Vlaams Belang is niet a priori tegen een nieuw kerkhof gekant, maar wenst eerst over de gegevens te beschikken waaruit blijkt dit echt nodig is en dat er geen alternatieven zijn. Gemeenteraadslid Wim Verheyden ziet alvast enige gelijkenis met het dossiers van kmo-zone Woestijnstraat, dat het gemeentebestuur aanvankelijk ook tegen beter weten in trachtte door te drukken. Het toenemend aantal as-verstrooiingen en het gebruik van urnen en de mogelijke ontwikkeling van een natuurbegraafplaats te Hingene zullen de vraag naar een traditionele begraafplaats allicht doen verminderen.   Vlaams Belang vraagt zich ook af of een deel van het kloosterpark dat er toch verwaarloosd en verlaten bij ligt, geen betere oplossing inhoudt ?  Waarom ook niet overwegen om in het kloosterpark een gedeelte te voorzien als natuurbegraafplaats en/of daar een aantal columbaria te plaatsen ? Tenslotte kan men zich afvragen of concessies voor een termijn van 50 jaar nog zinvol zijn.  In heel wat gemeenten zijn die beperkt tot 30 jaar, met mogelijkheid om die termijn mits betaling te verlengen. Vlaams Belang wenst alleszins over alle elementen te beschikken  om mogelijke pistes te bekijken en af te toetsen. WimVerheyden drong er op de gemeenteraad bovendien op aan om alle betrokkenen, t.t.z.  de eigenaars van gronden, van de chalets rond het fort en de omwonenden van de Bareldreef door de Gecoro te laten horen. Volgens het gemeentebestuur is dat niet nodig.  De communicatie is in zijn ogen optimaal en de procedure wordt correct gevolgd.  De betrokkenen zullen later in het dossier geïnformeerd worden, maar de studie  inzake inrichting en wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan gaan gewoon door.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...