Nieuwe werking, nieuwe webstek

Een sterk gemeentebestuur durft beslissingen transparant te nemen, stelt zich open voor voorstellen van de oppositie en erkent de expertise die ook daar zit. Na een jaar ‘nieuw’ bestuur moesten alle oppositiepartijen echter vaststellen dat de Berlaarse bestuursmeerderheid liever niet te veel dossiers met de oppositiefracties deelt. Raadscommissies werden herleid tot infovergaderingen en er werd vooral ‘ad hoc’ bestuurd. Vragen van de oppositie kregen al te dikwijls geen echt antwoord.

Geen enkele oppositiepartij had echter aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen enkel om voldongen feiten te aanhoren en routinevergaderingen bij te wonen. Voortaan zouden we onze rol dan ook voor een stuk anders invullen. Er werd tussen de vier oppositiepartijen afgesproken dat we geregeld essentiële dossiers in onderling overleg op de gemeenteraad zouden brengen om zo het gemeentebestuur meer tot een open debat trachten te dwingen. Zelfs al zouden we het binnen de oppositie rond een punt helemaal niet eens zijn, dan zouden we alleszins de verdienste hebben dat we dat punt samen in debat hebben gebracht en elke partij de kans hebben gegeven vrij haar gedacht te zeggen en voorstellen te kunnen doen. Dat heet democratie, niet ? Vlaams Belang Berlaar werkt daar graag aan mee.

Partijen samenbrengen die ideologisch soms ver van mekaar staan, is niet evident. Maar de manier waarop het gemeentebestuur tewerk ging was de juiste hefboom. En het werkt. Op de raad wordt er niet snel nog rond een vraag heen gefietst en sommige commissies hebben echt al inhoud gekregen. Over de beleidsthema’s sport, ruimtelijke ordening, milieu, cultuur en welzijn werd er inmiddels al dieper gediscussieerd.

Het is bijzonder moeilijk de goed-nieuws-cascade die eigen is aan de manier waarop de Berlaarse burgemeester ‘aan politiek doet’ te doorprikken en Berlaar ervan te overtuigen dat bij de oppositie ideeën leven die nu misschien wat minder ‘bruisen’ maar op langere termijn onze gemeente goed zouden doen.

Via deze sterk opgefriste webstek, waar u ook nieuws vindt van onze Vlaams-Belangcollega’s in de omringende gemeenten, houden we u voortaan op de hoogte van onze vernieuwde politieke werking en bouwen we stilaan onze kijk op de volgende lokale verkiezingen ‘Blikveld 2018’ op.

Heeft u daar een eigen idee over ? Laat het ons weten !