Speerpunten voor Mechelen

Politiek is geen zwart-wit verhaal. Het Vlaams Belang keurde deze legislatuur vele punten op de gemeenteraad mee goed.

Via vijf speerpunten willen wij aangeven waar het Vlaams Belang in Mechelen vooral het verschil wil maken.

Een degelijke & Vlaamsere volkshuisvesting

De open ruimte wordt schaars in Mechelen door een teveel aan woonuitbreidingsprojecten de laatste jaren. Er zijn genoeg sociale woningen. Nog te veel woningen zijn echter van slechte kwaliteit.

Het Vlaams Belang wil de vernieuwing van de bestaande woningen versneld verderzetten om woonkwaliteit te garanderen. Genoeg kwantiteit, meer kwaliteit.
Het Vlaams Belang wil de woonuitbreidingsgebieden schrappen.

Het recht op wonen wordt niet gegarandeerd omdat meer dan de helft van de sociale huurwoningen in Mechelen wordt toegewezen aan vreemdelingen van buiten de EU. Voor autochtone Mechelaars, maar ook voor Mechelse Belgen met een migratie-achtergrond zijn de wachtlijsten enorm en is de wachttijd veelal onoverkomelijk. Het aanbod op de privémarkt is duur en schaars. Die woonproblematiek genereert armoede. Naast een verdere versterking van het Sociaal Verhuurkantoor moet de “sociale volkshuisvesting”, een resultaat van decennia hard werken om armoede te bestrijden, terug een Vlaamse volkshuisvesting worden. De sociale wijken mogen geen getto’s worden.

Het Vlaams Belang wil een verstrenging van de toelatingsvoorwaarden (lokale binding, taalvoorwaarden, burgerschapscontract,…) voor sociale woningen. Sociale woningen in Mechelen moeten in de eerste plaats aan Mechelaars toegewezen worden.

Het Vlaams Belang wil een inschrijvingsstop voor vreemdelingen die moet zorgen voor meer ademruimte op de woningmarkt. Een inschrijvingsstop zal bovendien voorkomen dat Mechelen verder armoede importeert.

Mechelen mobiel

Door talloze voorrangswijzigingen, een fietsbeleid met verkeerde accenten en een verzuurde
relatie met De Lijn is er in Mechelen eerder sprake van immobiliteit dan van mobiliteit.

Het Vlaams Belang wil dat de stad er bij De Lijn op aandringt om haar dienstverlening in Mechelen te versterken en uit te breiden. De basismobiliteit met het openbaar vervoer moet gegarandeerd blijven

Het Vlaams Belang wil de kwaliteit van de voetpaden versneld verbeteren. Vooral in oude arbeiderswijken met veel rijhuizen zonder garage moeten meer fietsstallingen komen.

Het Vlaams Belang wil dat gans de historische binnen stad ‘fietsstraat’ wordt om verwarring te vermijden.

Het Vlaams Belang wil naast nieuwe fietspaden het budget voor onderhoud van de fietspaden gevoelig verhogen.

Ondernemend, creatief en sportief Mechelen

Als er één ding slecht is voor lokale handelaars, creatieve en sportieve Mechelaars dan is het een teveel aan regels en reglementen. Regels en reglementen die ook gebruikt worden om, vooral socio-culturele verenigingen, via de subsidiehefboom in een politiek correct keurslijf te dwingen. Op sportief vlak wordt het hoog tijd voor nieuwe atletiekinfrastructuur en een volwaardig Mechels zwembad.

Het Vlaams Belang steunt de bouw van een podiumzaal met minstens 800 zitplaatsen.
Het Vlaams Belang wil grote stadsevenementen, bij voorkeur, op een zondag laten plaatsvinden, zodat ze niet samenvallen met de koopjesdag bij uitstek en traditionele marktdag, zaterdag.

Het Vlaams Belang wil meer ondersteuning geven aan starters, lokale handelaars en kleinschalige creatieve initiatieven maar zal geen initiatieven ondersteunen die in praktijk een zelfgekozen ‘apartheid’ bewerkstelligen.

Het Vlaams Belang wil minder elitaire cultuur en meer cultuur van en voor elke Mechelaar die er bij wil horen.

Het Vlaams Belang wil op korte termijn de realisatie van nieuwe of vernieuwde atletiekinfrastructuur en de realisatie van een volwaardig Mechels zwembad.

Veilig Mechelen

Meer politieaanwezigheid, betere verlichting in donkere hoeken en een betere camerabewaking zijn troeven die zorgen voor meer veiligheid. Nochtans is het respect voor onze ordehandhavers soms ver zoek. Kost wat kost moet vermeden worden dat er in Mechelen “no-go-zones” voor de ordediensten ontstaan.

Het Vlaams Belang wil meer respect voor de politie afdwingen en de veiligheid verbeteren door meer de nadruk te leggen op repressie dan op preventie.

Het Vlaams Belang wil meer politieaanwezigheid in zogenaamd “kwetsbare buurten” (migrantenwijken), gekoppeld aan een “lik op stuk-beleid”.

Het Vlaams Belang bepleit een grotere rol voor, en herwaardering van, de wijkagenten, met in grotere en “kwetsbare buurten” een permanente politieaanwezigheid.

Radicalisering en de impact daarvan op de veiligheid is een groot maatschappelijk probleem dat meer omvat dan enkele jonge heethoofden.

Het Vlaams Belang weigert het fenomeen “radicalisering binnen de moslimgemeenschap” te herleiden tot een probleem met enkelingen en ziet radicalisering als een inherent deel van de islam.

Geen apartheid in Mechelen

Mechelen moet elke vorm van discriminatie en gebrek aan respect, ook voor mensen met een beperking, actief aanpakken. We moeten tegelijk de feitelijke en zelfgekozen, door de overheid gesteunde, apartheid in Mechelen stoppen om onvermijdelijke conflicten in de toekomst te vermijden.

Het Vlaams Belang wil door een inschrijvingsstop en een actieve opsporing van illegalen voorkomen dat Mechelen verder islamiseert en verarmt.

Het Vlaams Belang wil stoppen met het subsidiëren van specifiek islamitische initiatieven en met het subsidiëren van organisaties die zich in praktijk nagenoeg uitsluitend richten tot moslims.

Het Vlaams Belang wil een actieve samenwerking ondersteunen met (ex-)moslims die zich kritisch opstellen ten opzichte van de islam en met alle Mechelaars die zich actief willen inzetten voor onze gemeenschap en onze Westerse waarden delen en uitdragen.

Mechelen: Enkel een thuis voor mensen met respect voor bewoners en huis.

Aan U, Mechelaar, de keuze

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...