Vlaams Belang zorgt voor goed gevulde agenda in Bornem

 

Door de stemming over de afvaardigingen van de gemeente in allerlei intercommunales is de gemeenteraadszitting van Bornem wat uitgelopen. Overigens was Vlaams Belang van oordeel dat het volstaat dat de betrokken schepenen de gemeente daar vertegenwoordigen, alle andere postjes zijn troostprijzen of schouderklopjes voor al dan niet ontgoochelde politieke vriendjes. Wim Verheyden verzette zich ook tegen het delegatiebesluit waardoor het college tot uitgaven van 144.000 euro kan beslissen zonder de gemeenteraad daarin te kennen. Bij de bespreking van de deontologische code pleitte Luk Van Nieuwenhuysen voor een ombudsdienst, die wanneer indieners van een klacht die niet tevreden zijn over de manier waarop die werd behandeld, een objectief oordeel kan vellen. Tweedelijnsklachtenbehandeling noemen we dat. Hij suggereerde tevens om het artikel te wijzigen dat gemeenteraadsleden toelaat bedrijven aan te klampen om mensen met voorspraak een job aan te bieden, kwestie van politiek cliëntelisme uit te sluiten en geen verplichtingen ten aanzien van bedrijven te creëren. Maar hij vond geen gehoor bij de meerderheid, noch bij de CD&V.

Vlaams Belang had overigens zelf vijf punten aan de agenda toegevoegd. De vraag van Wim Verheyden om voortaan een retributie te heffen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de inschrijving in het vreemdelingenregister ten bedrage van de werkelijke kost voor de gemeente, t.t.z. 50 euro, wordt alvast meegenomen naar de bespreking over de vastlegging van allerlei retributies. Nog een voorstel van Wim werd ook positief onthaald, met name om op de digitale snelheidsmeters die her en der in de gemeente staan voortaan de naam van de deelgemeente te doen oplichten in plaats van ‘Bornem dankt u’. Als de kostprijs van die ingreep niet te hoog ligt –en dat zou niet het geval zijn- wordt ingegaan op het voorstel. Luk Van Nieuwenhuysen vroeg dat de verkeerssituatie in de Pastoor Peetersstraat in Branst zou bekeken worden. Daar werden obstakels geplaatst om de aandacht te vestigen op de veiligheid in de schoolomgeving, die het voor de fietsers echter minder veilig maken. De schepen gaf hem gelijk, de situatie zal worden herbekeken. Het gemeentebestuur besliste enkele weken terug om ‘fysieke communicatie-infrastructuur’ op het openbaar domein die niet in goede toestand verkeert te verwijderen en niet te vervangen. Het gaat van kasten met stratenplannen tot metalen houders waar verenigingen bordjes kunnen aanbrengen om hun activiteiten aan te kondigen. Het is een maatregel die verloedering moet tegengegaan maar Luk vroeg toch om op zijn minst op strategische plaatsen die mogelijkheid te behouden. Heel wat verenigingen wensen immers ook op de traditionele manier hun activiteiten aan te kondigen. Verwijzend naar de aanpak van verloedering wees Vlaams Belang naar de graffiti in de fietserstunnel onder de N16 die best zou worden verwijderd. Ten slotte pleitte Luk ervoor om er voortaan op oudejaarsnacht er strenger op toe te zien dat de anderhalf uur waarin vuurwerk mag worden afgestoken, worden gerespecteerd en om met het oog op het dierenwelzijn een algeheel verbod te overwegen of op zijn minst de verplichting om zgn. stil vuurwerk te gebruiken.

De raad eindigde met een vrolijke noot. Omdat Vlaams Belang Bornem in zijn afdelingsblad de nieuwe coalitie omwille van de nogal heterogene samenstelling de M&M coalitie hadden genoemd, deelde de meerderheid zakjes kleurige M&M chocolaatjes uit. Algemene hilariteit toen bleek dat die overtijd waren.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...